(0)

FAQ

Vi ønsker sikkerhedsdatablad (SDS/MSDS) til en CE-mærket Førstehjælpsprodukt

Cederroths CE-mærkede Førstehjælpsprodukter er klassificerede som Medical Device ifølge direktiv 93/42/EØF. Til denne type produkter kræves der intet sikkerhedsdatablad, eftersom produktet sikre brug garanteres, fordi alle krav i det medicintekniske direktiv er opfyldt.

Bliver produkterne ubrugelige, når udløbsdatoen er overskredet?

Produkternes funktion og evt. sterilitet garanteres i holdbarhedsperioden, hvilket er baseret på data fra holdbarhedsundersøgelser. Evt. forandringer efter udløbsdatoen er passeret sker gradvist – ikke fra dag til dag.

For sterile produkter gælder det, at emballagen skal være intakt, for at steriliteten garanteres. Cederroth anbefaler dog ikke, at produkterne anvendes, efter udløbsdatoen er passeret.

Er Førstehjælpstavlen datostemplet (med udløbsdato)?

Førstehjælpstavlen er ikke i sig selv mærket med udløbsdato, men alle produkterne på tavlen er det. Begrundelsen for, at tavlen ikke har udløbsdato, er, at den kan fyldes op med nye produkter, hvilket betyder, at datoerne ændres.

Produkterne på tavlen er klassificerede som medicintekniske produkter, hvilket betyder, at de skal overholde kravene i det medicintekniske direktiv, bl.a. hvad angår kravet om udløbsdato.

Indeholder Cederroths Blodstoppere en tilsætning som fremskynder koagulering?

Nej, blodstopperen indeholder ingen tilsætningsstoffer. Det er forbindingens udformning, der gør den egnet til at bruge både som trykforbinding og som beskyttelse for mere overfladiske sår.

Blodstopperen består af to bandager og et absorberende kompres, der er syet fast på den ene bandage. Den løse bandage kan placeres i en lomme på kompresset, så trykket øges på skaden, når bandagen vikles rundt om den skadede kropsdel.

Indeholder Cederroths plaster colophonium?

Alt materiale i Cederroths plaster er helt uden colophonium.

Nogle typer plaster er dog omgivet af beskyttelsespapir. Alt papir kan indeholde ubetydelige mængder colophonium, og i så fald kan det ikke helt udelukkes, at colophonium kan vandre over på plasteret.

Kan Salvequick Blå detekterbare plastre detekteres af røntgendetektorer?

Plastrene kan detelteres af de fleste almindelige metaldetektorer på markedet, men normalt ikke af røntgendetektorer.

Hvordan skal plaster opbevares?

Plaster bør opbevares mørkt, tørt og ved rumtemperatur.

Indeholder Cederroths plaster latex?

Vores plastre er helt uden latex. Omslagspapiret, som plasteret er emballeret i, limes sammen med latexbaseret lim. En person, som er ekstremt følsom over for kortvarig berøring med latex, bør derfor undgå at berøre produkterne.

En undtagelse herfra er længdeplaster, som ikke ligger i dette papir.

Indeholder Savett Wound Cleanser konserveringsmiddel?

Savett Sårrens (Wound Cleanser) indeholder ingen konserveringsmidler. Produktet steriliseres i forbindelse med fremstillingen.

Kan vådservietter anvendes til at beskytte én selv mod influenza?

Som beskyttelse mod influenza, anbefales det at vaske hænderne ofte og grundigt, helst kombineret med brug af et alkoholbaseret håndrensemiddel som supplement.

Både Cederroth Alcogel og Savett Safety Skin Cleanser indeholder 70 % alkohol. De kan derfor anvendes på samme måde efter håndvask.

Hvad indeholder øjenskyl?

Væsken er en vandbaseret saltvandsopløsning, som er bufret med natriumborat. Opløsningen er isoton (dvs. med samme saltindhold som i kroppen), og pH-værdien er 7,5

Hvad sker der efter ”bedst før”-datoen på en øjenskyl er passeret?

Holdbarheden er fastsat ud fra den tid, vi har holdbarhedsdata vedrørende produktet og kan garantere dets funktion. Væsken forbliver steril så længe flaskens barriere er intakt.

Øjenskyl har en holdbarhed på 4,5 år, regnet fra produktionsdatoen. Det er den længste holdbarhedsperiode blandt de forskellige øjenskylleprodukter, der fås på markedet.

Hvilken opbevaringstemperatur anbefaler I til øjenskyl?

Øjenskyl skal opbevares mellem +2 og +40 °C, denne information er anført både på flaske og karton.

Kan Cederroths øjenskyl bruges til børn under 3 år?

Øjenskyllen er beregnet til udvendig øjenskylning. Opløsningen må ikke indtages i store mængder (flere liter). Bruges flasken til et lille barn, er det svært at kontrollere, at barnet ikke synker væsken, når øjnene skylles.

Små børn er mere følsomme over for væsken, hvis den indtages, end større børn og voksne er.  Produktet frarådes derfor til små børn.

Skulle et lille barn få farlige stoffer i øjnene, skal man dog straks starte skylningen og absolut ikke tøve med at bruge vand eller det øjenskyllemiddel, der er ved hånden, herunder Cederroths Øjenskyl, da faren for varige øjenskader ellers er større end faren for de skader, der skyldes indtagelse af øjenskyllemidlet.

Hvorfor skal flasken åbnes, når vægholderen til øjenskyl flyttes?

Vægholderen med øjenskylflasken er konstrueret, så man ikke kan tage flasken ud af holderen, uden at den brydes. Det er også en måde til at sikre, at flasken ikke flyttes omkring, men har sin helt bestemte plads, så alle ved, hvor den er, hvis der indtræffer en ulykke. 

Det kan heller ikke lade sig gøre at sætte en allerede åbnet flaske tilbage, hvilket er for at undgå, at der anvendes en ikke-steril opløsning.

Hvorfor kan flasken med øjenskyl ikke række til at skylle i de 15 minutter, som kræves, når man har fået et stærkt ætsende emne i øjet?

Øjenskylleflasker skal ses om et supplement til fastmonterede øjenbade (tilsluttet vand og afløb). Flasker med øjenskyl egner sig til, at man hurtigt kan påbegynde skylningen.
Strømningen fra flasken skal være tilstrækkelig stor, så den kan skylle effektivt.

Skal 500 ml række til 15 minutter, bliver strømningen så lidt, at skylningen bliver ineffektiv, og skaden når at forværres under den langsomme skylning. Er der ikke fast øjenskyl ved hånden, skal der bruges flere flasker.

Skal man fjerne kontaktlinser, før man begynder at skylle med øjenskyl?

Øjenlægerne anbefaler, at man skal forsøge at tage linsen ud snarest muligt.
Vor tids bløde kontaktlinser består hovedsagelig af vand, hvorfor alle vandopløselige ætsende stoffer også opløses i linsen.

Stofferne kan derfor stadig ligge tilbage i linsen og ætse på øjet og forværre skaderne, hvis linsen ikke tages ud. Den barriere, som linsen udgør, kan også hindre skylleopløsninger i at skylle øjet på en effektiv måde. Brug beskyttelse på fingrene, så de ikke ætses, når linserne tages ud.

Er kontaktlinsen ætset så meget i stykker, så den sidder fast på hornhinden, må man ikke selv forsøge at trække den væk, men skal få en læge til at gøre det.  Skyl hele tiden på vejen til hospitalet.

Er jeres plaster allergitestet?

Plaster defineres som en medicinteknisk produkt og henhører derfor under EU-direktivet 93/42/EØF. Alle medicintekniske produkter, der tillades på markedet, skal gennem adskillige test, som viser, at det er sikkert at bruge dem på huden. Opfyldes disse krav, kan de mærkes med ”hypoallergene”.

Der er dog ingen garanti for, at nogle få personer ikke kan få en hudreaktion, når de anvender plaster – på samme måde som en del mennesker er allergiske over for bestemte fødevarer. Irritation af huden er dog oftest også af rent mekanisk natur, som opstår, når plasteret rives af, og det øverste hudlag følger med.

Hvad består et plaster af, og hvilke typer lim og materialer anvendes i de forskellige plastervarianter?

Generelt kan man sige, at et plaster består af en plasterfilm, som er dækket af et jævnt fordelt klæbemiddel og en absorberende sårdyne på plasterfilmens midte. Den limdækkede overflade dækkes af to delvist overlappende stykker silikonepapir. De fleste typer plaster ligger beskyttede i en tætsluttende papirlomme.

Hvorfor må man ikke gemme en øjenskyl, der er åbnet, selv om der stadig er væske i den?

Når en flaske åbnes, er den ikke længere steril. Efter nogen tid kan der opstå bakterievækst, som kan være mere skadelig.